Informacja na temat tzw. cookies

Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są one przechowywane w przeglądarce internetowej Czytelnika i są pomocne m.in. w zalogowaniu się na pocztę, czy też służą do tworzenia statystyk oglądalności strony. Nie zawierają one żadnych danych osobowych ani w żaden sposób nie zmieniają konfiguracji urządzeń, na których zostaną zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 23 marca 2013 r. zobowiązują nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraźniejszy niż dotąd sposób.

Czytelnik może spowodować, że jego przeglądarka internetowa nie będzie przechowywała cookies – wystarczy zmienić jej ustawienia.

 • w przeglądarce Firefox: Opcje - Prywatność.
 • w przeglądarce Chrome: Ustawienia - Ustawienia zaawansowane - Prywatność - Ustawienia treści
 • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia - Opcje internetowe - Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) - Zaawansowane (pozwala dostosować obsługę cookies ręcznie.
 • w przeglądarce Opera: Preferencje - Zaawansowane - Ciasteczka

Uwaga: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno.

Dalsze korzystanie ze strony: myszor.edu.pl bez zmiany ustawień przeglądarki będzie dla nas oznaczało, że Czytelnik zgadza się na wykorzystywanie przez nas cookies.

Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

Spuścizna naukowa ks. profesora Wincentego Myszora

Grant 1/04/2018 - dr hab. Katarzyna TAŁUĆ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny 

 

Celem projektu jest krytyczne, z zachowaniem przepisów prawa (o tajemnicy korespondencji, ochronie dóbr osobistych), opracowanie materiałów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora. Zastosowanie w badaniach metody badania dokumentów, elementów metody prozopograficznej pozwoli na odtworzenie drogi naukowej i zrekonstruowanie kolejnych etapów badań prowadzonych przez ks. prof. Wincentego Myszora.

Przygotowując publikację, będącą krytycznym opracowaniem materiałów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora, zostanie uwzględniony  aspekt dokumentacyjno-źródłowy, co przejawia się w realizacji następujących zadań:

 1. Przygotowanie komentarza bibliograficznego do poszczególnych dokumentów.
 2. Rekonstrukcję reguł komunikacji w ich wymiarze funkcjonalnym, której przejawem są analizowane materiały, np. korespondencja, i na tej podstawie opisanie jednego z mechanizmów budowania warsztatu naukowego ks. prof. Wincentego Myszora – patrologa.

Perspektywa funkcjonalna zakłada opis komunikacji w obrębie zagadnień:

 1. ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor – kompletowanie księgozbioru (korespondencja np. z wydawnictwami, księgarniami),
 2. ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor – redaktor czasopism  „Studia Antiquitatis Christianae”; „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, serii wydawniczych.
 3. ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor – autor prac naukowych
 4. ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor – tłumacz

Pozostałe cele projektu

 1. Publikacja materiałów źródłowych zostanie zaopatrzona w zwarte wydanie bibliografii dokumentów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora.
 2. Wersja drukowana bibliografii zostanie przygotowana także w formie cyfrowej.
 3. Uzupełnieniem prac nad publikacjami wymienionymi wyżej będzie seminarium dyskusyjne poświęcone dokumentom życia osobistego traktowanym jako źródło informacji w badaniach nad życiem i twórczościom konkretnych osób ze świata nauki, kultury.

Forma projektu (przewidywane efekty):

 1. Publikacja krytycznej edycji materiałów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora.
 2. Bibliografia dokumentów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora. Wybór (wersja drukowana i elektroniczna).
 3. Seminarium dyskusyjne "Dokumenty życia osobistego jako źródło informacji w badaniach naukowych"

Regulamin przyznawania i realizacji grantów badawcze oraz przyznawania nagród za najlepszą pracę dyplomową przyznawanych przez Centrum Badań nad Historią Kościoła im. Ks. Wincentego Myszora

Centrum Badań nad Historią Kościoła im. Ks. Wincentego Myszora (dalej Centrum) przyznaje granty badawcze oraz nagrody za najlepszą pracę dyplomową z zakresu Historii Kościoła starożytnego lub Historii Kościoła na Śląsku zgodnie z działalnością statutową Centrum.

 Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

 1. Do nagrody za najlepszą pracę dyplomową kwalifikują się: prace magisterskie, licencjaty kanoniczne oraz doktoraty, które otrzymały co najmniej ocenę 4,5.
 2. Nagroda jest przyznawana jednorazowo i wybierana w trybie konkursowym.
 3. Wysokość nagrody to maksymalnie 2 000 zł za pracę magisterską i licencjat kanoniczny oraz 4 000 zł za rozprawę doktorską.
 4. Aby ubiegać się o nagrodę absolwent musi złożyć, drogą elektroniczną, następujące dokumenty, które stanowią załącznik niniejszego regulaminu:
 • wniosek,
 • praca dyplomowa,
 • rekomendacja promotora

 Grant badawczy

 1. Grant może ubiegać się student studiów magisterskich lub doktoranckich lub pracownik naukowy do 40 roku życia.
 2. Student lub pracownik naukowy musi być reprezentowany przez Uczelnię Wyższą, z którą Centrum podpisze umowę na realizację grantu.
 3. Projekty badawcze muszą dotyczyć Historii Kościoła starożytnego lub Historii Kościoła na Śląsku.
 4. Wniosek o grant musi być zatwierdzony przez kierownika danego zakładu naukowego (Katedry względnie Wydziału), a w przypadku doktorantów także przez promotora/opiekuna naukowego.
 5. Wysokość grantu przyznanego przez Centrum może stanowić maksymalnie 60% całego projektu badawczego, przy czym kolejne 10% powinien stanowić wkład własny osobowy zgłaszającego się, a 30% pochodzić z innych źródeł. Przy czym grant przyznany przez Centrum nie może wynieść więcej niż 10 000 zł.
 6. Grant może być przeznaczony na działalność naukowo-badawczą, w szczególności na:
 •                      koszty realizacji projektu opisanego we wniosku,
 •                      zakup materiałów naukowych,
 •                      koszty związane z uczestnictwem w seminariach i konferencjach naukowych,
 1. Grantobiorca może dokonywać przesunięć w budżecie w wysokości 10% między pozycjami budżetowymi bez informowania Zarządu Centrum, za wyjątkiem pozycji związanych z wynagrodzeniem. Inne przesunięcia w budżecie możliwe są po wystosowaniu pisemnej prośby do Zarządu Centrum.
 2. Okres realizacja grantu nie może przekraczać jednego roku. Jego realizacja winna się rozpocząć w ciągu trzech miesięcy od przyznania grantu.
 3. Granty przyznawane są w trybie konkursowym. W przypadku nieudzielenia grantu kandydat może ubiegać się ponownie o dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu.
 4. Nadzór nad bieżącą realizacją merytoryczną oraz finansową grantu sprawuje Uczelnia reprezentująca grantobiorcę/studenta.
 5. Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia dwóch sprawozdań finansowo-merytorycznych. Pierwszy 15 dni po upływie połowy czasu realizacji grantu, drugi należy złożyć do 30 dni od daty zakończenia okresu jego realizacji.

 Tryb konkursowy

 Tryb konkursowy odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu lub ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Centrum.

 1. Ogłoszenie każdorazowo będzie zawierało termin nadesłania zgłoszenia, termin ogłoszenia wyników konkursu, adres właściwy dla nadesłania zgłoszenia i inne istotne informacje bieżące.
 2. Komisja konkursowa składa się z Kapituły naukowej oraz Zarządu Centrum.
 3. Komisja ocenia wnioski na podstawie karty oceny przyznając punktacje w skali od 0-10 pkt. Karty oceny naboru wniosków o granty oraz konkursu na  najlepszą pracę dyplomową będą każdorazowo stanowić załącznik ogłoszenia.
 4. Na zakończenie ogłaszana jest lista rankingowa, która jest podstawą do przyznania grantu/nagrody.
 5. Komisja konkursowa ma prawo odrzucić wniosek o grant/nagrodę bez podania przyczyny.

 

 

Celami Fundacji 
Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora 
są:

Kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora

Inicjowanie i promowanie najlepszych prac z dziedziny historii Kościoła na Śląsku

Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

Organizacje konferencji, seminariów, wykładów.

Współpracę z ośrodkami naukowymi i wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Finansowanie stypendiów i grantów dla osób podejmujących prace naukowo-badawcze zgodne z celami Fundacji określonymi w statucie.

Fundacja ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką historii Kościoła, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Fundacja przyznaje dotacje w ściśle określonych kwotach na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia, które są zgodne ze statutowymi celami Fundacji i zostały wybrane oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji.

Wsparcie przyznawane jest przez Fundację pod warunkiem spełnienia przez podmiot dotowany określonych warunków. Do warunków tych należy m.in. zobowiązanie się podmiotu dotowanego do:

a) wykorzystania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
b) składania Fundacji sprawozdań, przedstawiających sposób wykorzystania otrzymanych środków finansowych,
c) zapewnienia, że przy realizacji przedsięwzięć w dostrzegalny dla wszystkich sposób zaznaczony zostanie udział Fundacji w ich finansowaniu,
d) rozliczenia przez podmiot wcześniej udzielonych dotacji.