Bibliografia ks. W. Myszora

Publikacje zwarte

 • Anapausis w teologii chrześcijańskich gnostyków, Warszawa 1984, ss. 287.
 • Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, tłum. i kom. W. Myszor, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 7, Katowice 2008.
 • Chrestomatia koptyjska. Materiały do nauki języka koptyjskiego, oprac. A. Dembska, W. Myszor, Warszawa 1998, ss. 187.
 • Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, wstęp, wybór i opracowanie tekstów źródłowych Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 1, Katowice, Księgarnia św. Jacka, 20072, ss. 288.
 • Ecclesia in republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, wybór i redakcja Wincenty Myszor, Katowice 2014, ss. 255 (Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 15)
 • Europa. Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan II i III wieku, Warszawa 1999/2000, ss. 252.
 • Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 3, Katowice, Księgarnia św. Jacka 2006, 95 ss. [tekst tłumaczenie i komentarz także, [w:]  Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 895-906].
 • Ewangelia Tomasza. Tekst koptyjski, tłumaczenie polskie, wstęp i indeks ważniejszych pojęć (przy współpracy A. Dembskiej), Katowice 1992, ss. 67.
 • Gnostycyzm i teologia Ireneusza z Lyonu. Zagadnienia wybrane, red. L. Lach Bartlik, Katowice 2010, ss. 384. (Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 11)
 • Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Adversus haereses. Księga I i II. tłumaczył i przypisami opatrzył Wincenty Myszor, Katowice 2016, Księgarnia św. Jacka.
 • Ireneusz, Bóg w ciele i krwi, tłum. W.Myszor, Kraków 2001, BOK 16
 • Język koptyjski. Kurs podstawowy dialektu saidzkiego. Wydanie studyjne, Warszawa 1998, ss. 166.
 • Podręczny słownik języka koptyjskiego, oprac. A. Dembska, W. Myszor, Warszawa 1996, ss. 182.
 • Pokarm nieśmiertelności, red. W. Myszor, E. Stanula, Katowice 1987
 • Święty Ireneusz z Lyonu, Chwałą Boga żyjący człowiek, tłum. W.Myszor, Kraków/Kairos 1999
 • Tajemnice gnozy: VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie, tł. i opr. Albertyna Szczudłowska-Dembska, Bożena Charkiewicz, Edyta Kopp, Wincenty Myszor, Agata Sowińska, Wojciech Stawiszyński, pod redakcją Agaty Sowińskiej i Wojciecha Stawiszyńskiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016
 • Teksty z Nag Hammadi, Warszawa, ATK 1979, ss. 332 (wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, komentarze, przy współpracy A. Dembskiej; część przedrukowana [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, red. Marek Starowieyski, t. I, Lublin 1980, s. 121-137).
 • Tertulian, O widowiskach, tł., [w:] Tertulian, Wybór pism, Warszawa 1970 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy = PSP 5), s. 9-113 (nadto opracowanie całości przy współpracy E. Stanuli).

Artykuły, tłumaczenia, recenzje, omówienia, hasła encyklopedyczne

 • Ad limina apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16 (1983), s. 87-97.
 • Angelus Silesius: gnostycka czy mistyczna teologia jego pism, [w:] Arkadia, Pismo katastroficzne 9/10 (2001), s. 72-85.
 • Antonius-Briefe und Nag Hammadi -Texte, [w:] Jahrbuch für Antike und Christentum 39 (1989), s. 72-88 (= Listy. św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25/26 (1992/93), s. 29-44).
 • Apokalipsa Pawła. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 10,1 (1972), s. 163-170.
 • Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, p. 40,13-84,14). Wstęp przekład z koptyjskiego, komentarz, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31 (1998), s. 315-329.
 • Apokryf Jana. Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego wersji II,2, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35,1 (2002) s. 73-89.
 • Apokryficzny list Jakuba. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Znak 275 (1977), s. 568-578.
 • Audientia episcopalis jako zadanie duszpasterskie według św. Augustyna + Aneks źródłowy: audientia episcopalis; wybrane źródła, [w:] Ecclesia in republica. Studia patrystyczne zebrane w 90. rocznicę ustanowienia Administracji Apostolskiej na Górnym Śląsku, red. tegoż, Katowice 2014, s.153-200.
 • Beatus qui erat, antequam nasceretur, Vox Patrum 30 (2010) t. 55, s. 443-447.
 • Biblioteka z Nag Hammadi: formy literackie, Vox Patrum 18,34/35 (1998), s. 321-334.
 • Blisko ognia (Logion 82 Ewangelii Tomasza), Vox Patrum 6/7 (1984), s. 268-271.
 • Chrystologia gnostyków. Podstawowe problemy, Vox Patrum 20,38/39 (2000), s. 83-92.
 • Chrzest i teologia chrztu w „Homiliach katechetycznych” Teodora z Mopsuestii, [w:] Chrzest na nowo odczytany, red. J. Decyk, Warszawa 2001, s. 11-24.
 • Chrzest jako milczenie. Z gnostyckiej teologii chrztu w Tractatus Tripartitus, Collectanea Theologica 56,1 (1986), s. 25-28 (= Die Taufe als Schweigen, Zur Theologie der Taufe im Tractatus Tripartitus, [w:] Collectanea Theologica 56, Specialis (1986), s. 89-92).
 • Chrześcijanie i wojna, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919-1921, red. Z. Kapała, J. Myszor, Bytom 2005, s. 9-22.
 • Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 27/28 (1994/95), s. 181-202 (= Małżeństwo i rozwód w ocenie pisarzy chrześcijańskich w II i III wieku, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie, Literatura, prawo, epigrafika, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 242-264).
 • Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23/24 (1990/91), s. 193-201.
 • Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16 (1983), s. 249-258.
 • Chrześcijanie wobec świata. Zagadnienie kobiet w życiu pierwotnego Kościoła, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 17 (1984), s. 237-245.
 • Chrześcijanie wobec zagadnień politycznych i społecznych w III i IV wieku, [w:] Materiały Problemowe 18,10 (1986), s. 104-118.
 • Chrześcijaństwo i nauka przed powstaniem Uniwersytetu, [w:] Kościół a Uniwersytet, Materiały z sympozjum 23 listopada 2002 r., Katowice 2002, s. 9-13.
 • Chrześcijaństwo jako religia miejska w świetle pism Cypriana z Kartaginy, [w:] Miasto w starożytności, wyd. L. Mroziewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s.487-499.
 • Chrześcijaństwo koptyjskie przed inwazją islamu, [w:] J. Drabina, Kościoły wschodnie (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia Religiologica 32), Kraków 1999, s. 11-32.
 • Corpus Hermeticum IV. Wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 16,1 (1978), s. 184-196.
 • Corpus Hermeticum VI i VII. Wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 16,2 (1978), s. 241-247.
 • Corpus hermeticum XIII. Wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 17,1 (1979), s. 245-256.
 • Czy możliwa jest historia społeczna pierwotnego chrześcijaństwa II i III wieku?, [w:] Kościół – socjologia – statystyka, Księga Jubileuszowa poświęcona księdzu prof. Witoldowi Zdaniewiczowi, Warszawa 1999, s. 211-217.
 • Ćwiczenia z patrologii, Vox Patrum 9,16 (1989), s. 277-282.
 • Das Schweigen in den gnostischen Texten, Studia Antiquitatis Christianae 7 (1986), s. 203-221.
 • Der gnostische Begrif des Guten und Bösen in Plotin’s Polemik mit den Gnostikern, [w:] Geing or Good, Metamorphoses of Neoplatonism, red. A. Kijewska, Lublin 2004, s. 127-32.
 • Dialog zbawcy. Wstęp i tłumaczenie utworu z Nag Hammadi, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003), s. 490-503.
 • Die Gnosis in den Texten von Nag Hammadi, Theologische Literatur Zeitschrift 103 (1978), s. 236-238.
 • Drabina Jakubowa jako krzyż, Studia Religiologica 43 (2010) [Orbis Christianus. Studia ofiarowane profesorowi Janowi Drabinie, red. E. Przybył-Sadowska, D. Szymańska-Kuta], Kraków 2010], s. 29-33.
 • Duch Święty w Kościele w nauczaniu Ojców Kościoła, Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Duch Święty i jego obecność w Kościele, Program duszpasterski na rok 1997/98, Katowice 1997, s. 154-178.
 • Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI,1 p.1,1-12,22). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996), s. 296-302.
 • Dzieje Piotra. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 15,2 (1977), s. 169-175.
 • Egzegeza o duszy. Wstęp, tłumaczenie i komentarz, Nag Hammadi II,6, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,2 (2004), s. 179-190.
 • Elementy gnostyckie w nowej religijności, [w:] Gnostycyzm antyczny…, Studia Antiquitatis Christianae 12 (1996), s. 70-83.
 • Enkomion of St. Pisenthios from Sheikh Abd El-Gurna, Appendix do: Tomasza Górecki, Preliminary Report, 2005, Sheikh Abd El-Gurna, Polish Archaelogy in the Mediterranean, Reports 2005, Warsaw University Press 2007, s. 273-274.
 • Eucharystia w problematyce doketyzmu i gnostycyzmu, [w:] Pokarm nieśmiertelności, red. W. Myszor, E. Stanula, Katowice 1987, s. 50-56.
 • Eucharystia w ujęciu św. Ireneusza, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 19/20 (1986/87), s. 13-23.
 • Eugnostos, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego (Nag Hammadi Codex III,3), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006), s. 44-52.
 • Ewangelia Jana a niektóre teksty z Nag Hammadi, [w:] Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, Warszawa 1981 (PSP 28), s. 5-19.
 • Ewangelia Marii Magdaleny, wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,1(2011), s.207-220.
 • Ewangelia Marii. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 13,2 (1975), s. 149-160.
 • Ewangelia prawdy (NHC I,3) – gnostycka homilia, Studia Pastoralne 7 (2011), s. 218-223.
 • Ewangelia według Tomasza. Wstęp, przekład z koptyjskiego, przy współpracy A. Szczudłowskiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 5 (1972), s. 19-42.
 • Ezoteryzm gnostyków, [w:] Chrześcijanie w świecie późnego antyku, red. J. Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae 18, Warszawa 2009, s. 97-106.
 • Feniks w gnostyckim traktacie “O początku świata” (NHC II,5; p.121,27-123,2), [w:] Vox Patrum 28,52 (2008), s. 677-681.
 • „Ekklesia” i „Kościół” w ujęciu gnostyków II i III wieku, Verbum Vitae 6 (2004), s. 185-204.
 • „Hieratike diakonia” według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 22 (1989), s. 251-259.
 • Gnostycka motywacja ascezy i walki ze złem, [w:] Drogi doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowki, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997, s. 21-30.
 • Gnostyckie apokalipsy z Nag Hammadi, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu III. Apokryficzne Listy i apokalipsy chrześcijańskie, red. M. Starowieyski, Kraków 2001, s. 210-224.
 • Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, Communio 106 [4] (1998), s. 75-91.
 • Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, Studia Antiquitatis Christianae 1,2 (1977), s. 121-266.
 • Gnostycyzm, manicheizm i mandaizm, [w:] Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red. K. Pilarczyk, J. Drabina, Kraków 2008, s. 523-563.
 • Godność ludzkiego ciała w teologii Ireneusza z Lyonu, [w:] Fructus Spiritus est Caritas. Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 287-292.
 • Grzech i pokuta w Kościele III wieku, [w:] Teologia patrystyczna, t. 1, Poznań 2004, s. 8-18.
 • Idea misyjna w greckiej apologetyce II wieku, [w:] Materiały Sympozjum Misjologicznego 1975-1976, Zeszyty Misjologiczne ATK t. 3, Warszawa 1978, s. 202-218.
 • Inskrypcja biskupa Juliusa Eugeniusa. Przyczynek do historii społecznej chrześcijaństwa na początku IV wieku, [w:] Kościół-Rodzina-Wychowanie, Warszawa 1998, s. 35-40.
 • Ireneusz z Lyonu: dzieło zbawienia i odnowy świata (w świetle komentarza do Rz 8,19-21), [w:] In Persona Christi, Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława Bartnika, tom I, red. K. Góźdź, Lublin, 2009, s. 143-148.
 • Jedność i rozłam, Ateneum Kapłańskie 424 (1979), s. 252-263.
 • Jezus w Ewangelii Judasza, Vox Patrum 26(2006) t. 49, s. 439-444.
 • Judeochrześcijaństwo – zagadnienie definicji i źródeł, [w:] Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej, Studia Antiquitatis Christianae 13, Warszawa 1998, s. 10-20.
 • Kierunki rozwoju chrześcijaństwa w okresie poapostolskim, [w:] Ojcowie Apostolscy, tł. A. Świderkówna, Warszwa 1990 (PSP 45), s. 5-22 [opracowanie merytoryczne całości].
 • Kobieta w chrześcijaństwie pierwszych wieków (II i III), Partnerka, matka, opiekunka, [w:] Status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999, s. 199-208.
 • Koptyjska „żona” Jezusa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1(2013), s.168-172 [Materiały].
 • Koptyjska biblioteka z Nag Hammadi, Przegląd Orientalistyczny 120 (1981), s. 377-385.
 • Koptyjska legenda o Szymonie i Teone, przekład i opracowanie…, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, red. M. S Starowieyski, Kraków 2007, s. 1019-1032.
 • Koptyjskie Dzieje Piotra i dwunastu apostołów, przekład i opracowanie…, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 569-575.
 • Kościół grzeszników i świętych. Wybrane wątki z historii początków donatyzmu, [w:] Śląskie Studia Historyczno Teologiczne 42,2 (2009), s. 38-48.
 • Kreuz, Leib Christi und Kirche (Excerpta ex Theodoto 42 und „Die Auslegung der Erkenntnis”, NHC XI,1), [w:] Coptica-Gnostica-Manichaica, Mélanges offerts à Wolf-Peter Funk, red. L. Painchaud, P.H. Poirier, Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Section Études 7, Québec 2006, s. 607-617.
 • Ks. Dr Stefan Siwiec jako badacz wschodniego monastycyzmu, [w:] Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 296-305.
 • Księga Tomasza, Nag Hammadi II,7. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 30 (1997), s. 221-231.
 • Kształtowanie się dogmatu chrześcijańskiego, [w:] Nurty chrześcijaństwa, Materiały z wykładów, red. M. Dobkowski, S. Kosieliński, Warszawa 1995, s. 17-31.
 • Kurt Rudolph jako badacz gnozy, [w:] K. Rudolph, Gnoza, Kraków 1995, s. 8-10 [konsultacja naukowa polskiego tłumaczenia].
 • L’état actuel des études coptologiques en Pologne, [w:] Enchoria 8 (1978) 25/71-28/74 (=La coptologie en Pologne, [w:] Le Monde Copte 8 (1979), s. 17-20).
 • Le paradis perdu et retrouvé dans le Tractatus Tripartitus, Folia Orientalia 21 (1980), s. 149-160.
 • List Apostołów. Przekład z koptyjskiego, przy współpracy A. Dembskiej, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, t. I, Lublin 1980, s. 535-543.
 • Literatura syryjska, [w:] Efrem Cyryllonas, Balaj, Wybrane pieśni i poematy syryjskie, Warszawa 1973 (PSP 11), s. 6-26.
 • Marcjon i marcjonizm, [w:] Tertulian, Przeciw Marcjonowi, tł. S. Ryznar, Warszawa 1994 (PSP 58), s. 9-31 [opracowanie merytoryczne całości].
 • Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków. Tłumaczenie i opracowanie ks. Wincenty Myszor, Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1997), s. 211-217.
 • Medycyna holistyczna a neognoza, [w:] Gnostycyzm antyczny…, Studia Antiquitatis Christianae 12 (1996), s. 99-104.
 • Melchizedek w tekstach gnostyków, Studia Theologica Varsaviensia 22,1 (1984), s. 203.
 • Melchizedek. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 24,2 (1986), s. 209-225.
 • Męczennicy kościoła donatystów, Vox Patrum 20,38/39 (2000), s. 449-456.
 • Między ortodoksją i herezją, [w:] Teologia Polityczna 1 (2003/2004) s. 133-139.
 • Na tropach tajemnej wiedzy, Znak 152 (1975), s. 655-687 [przedruk [w:] G. Quispel, Gnoza, Warszawa, Pax 1988, s. 11-51].
 • Nag Hammadi: Gnosis und Mönchtum, Vox Patrum 10 (1990), s. 695-702.
 • Noema, czyli Myśl naszej Wielkiej Mocy – Wstęp, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 50,1 (2017), s. 5-20. (polskie tłumaczenie gnostyckiego utworu z koptyjskiej biblioteki z Nag Hammadi: „The Concept of Our Great Power” (NHC VI,4) ze wstępem i komentarzem).
 • Najstarsza łacińska homilia. Wstęp, przekład z łacińskiego, Studia Theologica Varsaviensia 17,2 (1979), s. 247-255.
 • Nauka o grzechu w przekazach gnostyckich, [w:] Grzech pierworodny (Źródła myśli teologicznej 12), Kraków 1999, s. 9-23.
 • Nosiciele ducha, prekursorzy nowej ery, [w:] C.V. Mauzanoves, Prekursorzy nowej ery, Warszawa 1994, s. 7-13.
 • Od manicheizmu do metafizyki, [w:] Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980 (PSP 25), s. 5-20.
 • Oda o Norei. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 24,1 (1986), s. 197-203.
 • Oikonomia w gnostyckim Tractatus Tripartitus z I kodeksu z Nag Hammadi, Studia Theologica Varsaviensia 23,2 (1985), s. 197-215.
 • Ojcowie apostolscy i apologeci II wieku, Literatura heterodoksyjna i św. Ireneusz z Lyonu, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. II, Proza historyczna-krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska, red. H. Podbielski, Lublin 2005, s. 965-1018 (ss.53) [Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, zbiorowa, w roku 2006]
 • Origène et les gnostiques. Etat de la question, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38, specjalny (2005), s.48-57;
 • Orygenes i gnostycy, [w:] Gnostycyzm antyczny…, Studia Antiquitatis Christianae 12 (1996), s. 22-29
 • Orygenes jako systematyk, [w:] Orygenes, O zasadach, Warszawa 1979 (PSP 23), s. 17-33.
 • Patrologia. Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń, Katowice, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1984, 399 ss. [por. Vox Patrum 6 (1986), s. 79-110].
 • Pax romana i pax Christi w wypowiedziach Euzebiusza z Cezarei, [w:] Studia Antiquitatis Christianae 15 (2001), s. 191-195.
 • Pierwotne chrześcijaństwo wobec pluralizmu świata antycznego, [w:] Kościół, świat i zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie, red. J. Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae 17, Warszawa 2004, s. 11-18.
 • Pierwsza i druga Apokalipsa Jakub z V kodeksu z Nag Hammadi. Wstęp, przekład i komentarz, [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (2000), s. 57-76.
 • Poezja teologów, [w:] Muza chrześcijańska, red. M. Starowieyski, Kraków 1985, s. 163-172.
 • Poimandres. Wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 15,1 (1977), s. 205-216.
 • Polskie badania nad gnostycyzmem, Vox Patrum 19,36/37 (1999), s. 187-192.
 • Pradzieje biblijne w tekstach z Nag Hammadi, [w:] (red.), Warszawskie Studia Biblijne, red. J. Frankowski, B. Widła, Warszawa 1976, s. 148-160.
 • Przygotowanie do kapłaństwa w IV i V wieku w Kościele Wschodnim, Vox Patrum 13-15 (1993/95), s. 24-29.
 • Pseudo-Augustyn, Dialog antymanichejski, wstęp i przekład z j. łacińskiego, Vox Patrum 33(2013), tom 60, s.603-609.
 • Rozwój manicheizmu w Afryce Północnej, [w:] Augustyn, Pisma antymanichejskie, tł. J. Sulowski, Warszawa 1990/91 (PSP 54-56), 5-45 [opracowanie merytoryczne całości].
 • Sprzedawca pereł w „Dziejach Piotra i Dwunastu Apostołów” z VI kodeksu Nag Hammadi, Vox Patrum 7,12/13 (1987), s. 303-305.
 • Stwórca świata i szatan w pismach gnostyków, [w:] Demonologia w nauce Ojców Kościoła, [w:] Hipolit, O antychryście. Z języka łacińskiego przełożył i przypisami opatrzył Stanisław Kalinkowski (Źródła Myśli Teologicznej 17), Kraków 2000, s. 23-38.
 • Symbolika krzyża według św. Ireneusza, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 30 (1997), s. 97-102.
 • Symbolika perły w utworach gnostyków i manichejczyków, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 36 (1992), s. 42-46.
 • Szenute wobec pogan i heretyków, [w:] Antiquitas XXIX, Grecy i Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak (Acta Universitatis Wratislaviensis 2992), Wrocław 2007, s. 615-629.
 • Średniowieczna religijność ludowa: dualizm w świetle Interrogatio Iohannis, [w:] Studia Religiologica 41, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s.11-19.
 • Św. Efrem, przedstawiciel „mariologii śpiewanej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 55 (2002), s. 22-31.
 • Świadectwo prawdy. Wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 25,1 (1987), s. 199-233.
 • Święty Florian: Legenda i kult, Zeszyty Chorzowskie 1 (1996), s. 7-9.
 • Święty Ireneusz o autorytecie Kościoła Rzymskiego, Vox Patrum 24,46-47 (2004), s. 87-93.
 • „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, [w:] Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne 42,1 (2009), s.16-21.
 • Teatr w ocenie greckich pisarzy kościelnych, [w:] Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III i IV wieku, red. J. Śrutwa, Lublin 1988, s. 123-134.
 • Teonasa Aleksandryjskiego list przeciw manichejczykom, Pap. Rylands 486. Wstęp i przekład, [w:] Vox Patrum 15 (1988), s. 1023-1026.
 • [Teksty źródłowe związane z montanizmem: Ireneusza z Lyonu, Tertuliana, Pseudo-Tertuliana, Hipolita Rzymskiego, Orygenesa, Epifaniusza z Salaminy] [w:] J. Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 4, Katowice 2007, s.178-129, 185-203, 207- 213, 217-226, 230, 235-252.
 • Tertulian, Do Skapuli. Lekarstwo na ukłucie skorpiona. Przeciw Żydom. Przeciw wszystkim herezjom (tłumaczenie z łacińskiego i komentarz), [w:] Tertulian, Wybór pism II, Warszawa 1983 (PSP 29), s. 109-146,182-230.
 • Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus Haereses V,30,4-36,4; przekład), [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000), s. 5-24. (= częściowo: Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu, Tarnowskie Studia Teologiczne 19,1 (2000), s. 27-38).
 • Vobis episcopus vobiscum christianus, obraz biskupa w kazaniach św. Augustyna, sermo 339 i 340A, [w:] Vobis episcopus vobiscum christianus, Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji Katowickiej oraz w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin, Katowice 2004, s. 9-22.
 • Chrestomatia koptyjska. Materiały do nauki języka koptyjskiego dla studentów II roku Instytutu Orientalistycznego UW, Warszawa, Uniwersytet Warszawski 1974, ss. 157. Wydanie II poprawione i uzupełnione: Chrestomatia koptyjska, Materiały do nauki języka koptyjskiego, oprac. A. Dembska, W. Myszor, Warszawa 1998, ss. 187.
 • Wielka łacińska formuła anatematyzmu – odrzucenia manicheizmu, VoxP 36 (2016) t. 65, s. 801-807 [tłumaczenie, wstęp i komentarz].
 • Wprowadzenie do patrologii, W. Myszor, E. Stanula, Kraków, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1974, ss. 220 + ss. 149.
 • Walka z manicheizmem w świetle Kodeksu Justyniana, [w:] Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko, M.J. Leszka, Łódź 2007, s. 417-424.
 • Wprowadzenie i wybór tekstów gnostyckich [w:] G. Quispel, Gnoza, przeł. B. Kita, Warszawa 1988, s. 11-51;155-196.
 • Wstęp i komentarz, [w:] Herakleon. Fragmenty (tł. S. Kalinkowski), Studia Theologica Varsaviensia 18,2 (1980), s. 265-298.
 • Wstęp, [w:] Hieronim, Żywoty mnichów. Dialog przeciw pelagianom, Warszawa 1973 (PSP 10), s. 7-23.
 • Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001), s. 109-114.
 • Wydział Teologiczny – cele i obowiązki w świetle współczesnych zagrożeń, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków, Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, Wydział Teologiczny – cele i obowiązki w świetle współczesnych zagrożeń, [w:] Górny Śląsk na przełomie wieków, Nadzieje i niepokoje. Świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, Katowice-Piekary Śląskie 2002, s. 11-16.
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, [w:] Wyższe szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Kardynała Karola Wojtyły i jej realizacja, Kraków 2002, s. 351-361 [nieco zmieniony tekst jako Powołanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, [w:] Wiadomości Archidiecezjalne [Katowice] 70,4 (2002), s. 216-227].
 • Z teologii wcielenia Logosu w wersji gnostyckiej, „Roczniki Humanistyczne”, tom LVII-LIX, zeszyt 3 – 2010-2011, s.109-117.
 • Z teologii Wcielenia Logosu w wersji gnostyckiej, Roczniki Humanistyczne 58/59(2010-2011), z. 3, Filologia Klasyczna, s. 109-112; (Von der Theorie der Menschenwerdung des Logos in der gnostischen Fassung).
 • Zagadnienie herezji w listach św. Cypriana, Studia Theologica Varsaviensia 9,1 (1971), s. 147-190.
 • Zagadnienie modlitwy gnostyków, Tarnowskie Studia Teologiczne 8 (1981), s. 35-44.
 • Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 15 (1982), s. 231-241.
 • Zapisy skrybów w rękopisach z Nag Hammadi, Vox Patrum 11/12 (1991/92), s. 299-303.
 • Znaczenie tekstów z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrześcijaństwa, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27-Nauki Humanistyczno-Społeczne 284 (1992), s. 159-164.
 •  [Żywot Andrzeja] Papirus koptyjski z Utrechtu nr 1, przełożył…, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 207-210.
 • Słownik Polskich Teologów Katolickich, red. H.E. Wyczawski, t. 1 (A-G), Warszawa 1981: Bałtruszyc, I., s.95; Bielski, Sz., s.142-143; Bobrowski, M., s.172-174; Bogusławski, J.K., s. 182-183; Bończyk, N., s. 192-194; Borowski, I., s. 201-202; Bowkiewicz, J., s. 206; Chromecki, T., s. 323-324; Chrościński, I., s. 324-325; Ciecierski, F., s. 331-332; Cytrynowski, J., s. 346-347; Dębiński, I., s. 391-392; Golański, F.N., s. 542-545.
 • Słownik Pisarzy Antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1982 (wznowienia): Apokaliptyczna literatura, s. 71; Apologeci chrześcijańscy, Apophtegmata patrum, Apostolscy Ojcowie, s. 77; Eirenaios, s. 173n; Gnostycy, s. 212n; Hagiografowie, s. 219n; Ignatios, s. 252n; Kyrillos Al., s. 280; Kyrillos Hier., s. 281; Paulus Ap., s. 348n.; Proklos, s. 390; Sokrates Schol., s. 425n; Theodoretos, s. 451n.; Theodoros Mops., s. 453.
 • Herezje, [w:] Katolicyzm A-Z, red. Z. PAWLAK, Poznań 1983, s. 131-134 (wznowienia).
 • Encyklopedia Katolicka: Cecylian, t. 2 (1979), k. 655-656; Cyprian z Kartaginy, t. 3 (1979), k. 690-693; Gnostycyzm w ocenie Ojców Kościoła, t. 5(1989), k. 1205-128; Gnoza w teologii patrystycznej, t. 5 (1989), k. 1210-1212; Hegemonius, t. 6 (1993), k. 622; Hermes Trismegistos, t. 6 (1993), k. 785; Hermetyczne pisma, t. 6 (1993), k. 785-786; Herezje, ocena, t. 6 (1993), k. 753-754; Iszobucht, Ishobokht, t. 7 (1997), k. 542; Izaak z Amidy, t. 7 (1997), k. 584; Izaak z Antiochii, t. 7 (1997), k. 584; Jan Malalas, t. 7 (1997), k. 920-921; Jan z Paralos, t. 7 (1997), k. 927; Kainici t. 8 (2000), k. 329; Karpokrates t. 8 (2000), k. 893; Koptyjska literatura, t. 9 (2002), k. 808-813; Koptyjski Kościół, t. 9 (2002), k. 815-824; Koptyjski ryt, t. 9 (2002), k. 824; Koriun, t. 9 (2002), k. 853-854.
 • Słownik Wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, red. M. Starowieyski, Warszawa 1999: Archelites, k. 23; Gnostyckie pisma w BG, k. 76, Hermetyczna literatura, k. 89-90; Jeu księgi, k. 125-126; Koptyjska literatura, k. 131-135; Manichejskie pisma, k. 146-149; Nag Hammadi, k. 159-172; Pistis Sophia, k. 187-188).
 • Lexikon für Theologie und Kirche: Ptolemaios, Gnostiker, t. 8 (1998), k. 735-736; Seleukianer, t. 9 (2000), k. 435, II. Apokryphe Schriften, Paraphrase des Sem, Traktat des Shem, t. 9 (2000), k. 446, Theodotos Gnostiker, t. 9 (2000), k. 1425-1426.
 • Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa, t. 1 (2001): Anastazy Synajski 212; Andrzej z Krety 219; Arianizm 327; Ariusz 329; Bardezanes 484; Bazylides 507/508; Gnostycyzm, t. 4 (2002) 200-201; Patrologia, t. 8 (2003) 29-32; Patrystyka, 32-34.
 • Słownik wczesnochrześcijańskich pisarzy I-VII, C. Vidal Manzares, wyd. II, Warszawa 2001 [nowe opracowanie prawie 100 haseł, bibliografia, 239 stron wobec 145 stron I wydania w 1996].
 • Powszechna encyklopedia filozofii, Lublin: Corpus Hermeticum, t. 2 (2001), s. 292-294; Gnostycyzm, t. 3 (2002), s. 805-808; Gnoza, t. 3 (2002), s. 808-813; Herakleon, t. 4 (2003), s. 353-354; Hermes Trismegistos, t. 4 (2003), s. 394-395; Hermetyzm, t. 4 (2003), s. 395-399; H. Jonas, t. 5 (2004), s. 379-380; Karpokracjanie, t. 5 (2004), s. 509-510; Karpokrates, t. 5 (2004), s. 510-511; Leisegang Hans, t 6 (2005) s. 300-301; Nag Hammadi, t. 7, (2006), s. 475-476, Pleroma, t. 8 (2007), s. 284-285, Barbelognostycy, t. 10 (Suplement, 2009), s. 48-51, Setianie, t. 10 (Suplement, 2009), s.396-398.
 • Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002: Gnostycy, s. 287; Herakleon, s. 203; Herezje, s. 204-205; Hezychazm, s. 206; Homousios, s. 212; Jakobici, s. 226; Magia, s. 319; Manicheizm, s. 325; Monofizytyzm, s. 356; Paulicjanie, s. 398; Teopaschici, s. 469; Trishagion, s. 480; Tryteizm, s. 482; Tymoteusz II Ailuros, s. 485; Tymoteusz III, s. 485.