Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne: Bibliografia patrystyczna

 

Adam Tondera, Krytyka wiary w przeznaczenie i koncepcja wolnej woli człowieka w traktacie Euzebiusza z Cezarei Przeciwko Hieroklesowi/ The Critique of Faith in Destiny and the Conceptionof Human Free Will in the Treatise of Eusebius of Caesarea Against Hierocles,SSHT45,2 (2012), s. 231-244. (dalej cyt. SSHT)

Adam Tondera, Przyjaciel prawdy Sossianusa Hieroklesa / Sossianus Hierocles’ The Lover of Truth, . SSHT 46,2 (2013), s. 303-316.

Agata Muc, Dar księdza prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SSHT 46,1 (2013), s. 208-215.

Agnieszka Muc, Dni wspomnienia zmarłych w tradycji wczesnochrześcijańskiej, SSHT 43,1 (2010), s. 45-51.

Agnieszka Muc, Lament żałobny w koptyjskim Egipcie, SSHT 42,1 (2009), s. 72-84.

Agnieszka Muc, Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII wiek) /Death and Funeral in Christian Egypt (4th-8th c. AD), SSHT 45,2 (2012), s. 245-256.

Albertyna Dembska, Skon św. Józefa. Wstęp, tłumaczenie wersji koptyjskiej i arabskiej, SSHT 44,1 (2011), s. 221-260.

Andrzej Nocoń, Appellatio Flaviani ad papam Leonem (?). Autour du pouvoir papal dans l’Orient, SSHT 38 specjalny (2005), s. 70.

Andrzej Uciecha, Afrahat List Synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia Syriaca I, 573-726) / Aphrahat, Synodal Letter, (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia Syriaca I, 573-726), SSHT 46,1 (2013), s. 18-51.

Andrzej Uciecha, Afrahat O miłości (Demonstratio secunda. De caritate. Patrologia Syriaca I, 48–96), SSHT 39,1 (2006), s. 53.

Andrzej Uciecha, Afrahat O modlitwie (Demonstratio quarta. De oratione. Patrologia Syriaca I,137-182), SSHT 43,1 (2010), s. 31-44.

Andrzej Uciecha, Afrahat O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia Syriaca I, 408-441) / Aphrahat, On humility (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia Syriaca I, 408-441), SSHT 47,2 (2014), s. 256-266.

Andrzej Uciecha, Afrahat O pokutujących (Demonstratio septima. De paenitentibus. Patrologia Syriaca I, 313-360) / Aphrahat, On Penitents, (Demonstratio septima. De paenitentibus. Patrologia Syriaca I, 313-360), SSHT 46,1 (2013), s. 5-17.

Andrzej Uciecha, Afrahat O synach przymierza (Demonstratio sexta. De Monachia. Patrologia Syriaca I, 240-312),SSHT44,1 (2011), s.177-197.

Andrzej Uciecha, Afrahat O wierze (Demonstratio Prima. De fide. Patrologia syriaca I, 5–45), SSHT 37,2 (2004), s. 158.

Andrzej Uciecha, Afrahat O wojnach (Demonstratio quinta. Debellis. Patrologia Syriach I,184-237), SSHT 43,2 (2010), s. 248 – 262.

Andrzej Uciecha, Afrahat, mędrzec perski – Stan badań, SSHT 33 (2000), s. 25-40.

Andrzej Uciecha, Ideał bezżeństwa „synów przymierza” – bnay qyāmā w polemice z judaizmem w MOWACH Afrahata, SSHT  35,1 (2002), s. 90-103.

Andrzej Uciecha, Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym O wychowaniu dzieci św. Jana Chryzostoma, SSHT 19-20 (1986), s. 65-92.

Andrzej Uciecha,, Afrahat O poście (Demonstratio tertia. De ieiunio. Patrologia Syriaca I, 97-136), SSHT 42,1 (2009), s. 85-96.

Anna Kucz, Krytyka antropomorfizmu pogańskiego w Adversus Nationes Arnobiusza, SSHT 42,1 (2009), s. 65-71.

Arkadiusz Jasiewicz, Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644), SSHT 44,1 (2011), s. 198-206.

Arkadiusz Jasiewicz, Święty Marek Mnich, O Prawie duchowym (De lege spirituali. Sources Chrétiennes 445, s. 75-129)/Mark the Monk, On the Spiritual Law (De lege spirituali. Sources Chrétiennes 445, s. 75-129), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne45,2 (2012), s. 257-272.

Artur Malina, Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa /Newest Canons of/in the Interpretationof the Origins of Christianity, SSHT  45,1 (2012), s. 65-83.

Emil Stanula, „Non Possumus” św. Hilarego z Poitiers, SSHT 18 (1985), s. 181-189.

Henryk Pietras, Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców, SSHT 19-20 (1986), s. 5-12.

Jan Oko, Przeszkody małżeńskie w VI i VII wieku na podstawie postanowień synodów merowińskich, SSHT 42,2 (2009), s. 169-181.

Przemysław Piwowarczyk, Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności, SSHT 39,2 (2006), s. 282-303.

Jan Słomka, Ciało i Krew Jezusa jako pokarm. J 6,48–58 w interpretacji Klemensa Aleksandryjskiego, SSHT37,2 (2004), s. 131.

Jan Słomka, eklezjalno-teologiczne podstawy praktyki pokutnej wprowadzonej przez Cypriana w Kartaginie, SSHT 42,2 (2009), s. 24-37.

Jan Słomka, Ireneusz i przebóstwienie człowieka, SSHT 42,1 (2009), s. 97-104.

Jan Słomka, Marcelego z Ancyry interpretacja Prz 8,22-30, SSHT 44,1 (2011), s. 38-44.

Jan Słomka, Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej, SSHT 38,2 (2005), s. 337.

Jan Słomka, Sin in Origen’s Homilies on Leviticus,SSHT38 specjalny (2005), s. 58.

Jan Słomka, Teologiczne podstawy egzegezy Orygenesa i jej aktualność, SSHT 36,2 (2003), s. 477.

Jerzy Dadaczyński, Akceptacja nieskończoności aktualnej u św. Augustyna, SSHT 32 (1999), s. 11-22.

Winkler, Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 1), SSHT 23-24 (1990), s. 173-191. (materiały i sprawozdania).

Winkler, Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 2), SSHT 25-26 (1992-1993), s. 179 -195.

Krzysztof Abucewicz, Paths of quartodeciman Pascha in the letters of Ignatius of Antioch / Ścieżki kwartodecymańskiej Paschy w listach Ignacego Antiocheńskiego, SSHT 47,2 (2014), s. 267-279.

Duży, Polemika Celsusa z chrześcijaństwem jako inwektywa, SSHT 18 (1985), s. 169-180.

Ludmiła Lach-Bartlik, In Christi figura – z zagadnień języka Apponiusza / In Christi figura – a review of Apponius’ language, SSHT 48,1 (2015), s. 87-100.

Ludmiła Lach-Bartlik, Ks. dr Ludwik Wrzoł – biblista i patrolog, SSHT 43,1 (2010), s. 155-161.

Marek Drogosz, Cyprian, biskup Kartaginy wobec swego kleru (w świetle jego listów), SSHT 18 (1985), s. 149-167.

Marek Spyra, Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do Księgi Jozuego, SSHT 19-20 (1986), s. 41-64.

Michał Chłopowiec, Przesłanie pokutne Pasterza Hermasa/ Penitential Messagein The Shepherd of Hermas, SSHT 45,2 (2012), s. 214-230.

Piotr Libera, Rodzaj literacki oraz treść pastoralno – teologiczna traktatu O Izaaku i duszy Ambrożego z Mediolanu, SSHT 23-24 (1990), s. 9-21.

Piotr Libera, Obraz Matki Bożej w Wykładzie Ewangelii św. Łukasza Ambrożego z Mediolanu, SSHT 22 (1989), s. 251-258.

Piotr Libera, Zarys antropologii w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu, SSHT 19-20 (1986), s. 25-40.

Rafał Nakonieczny, Chrystologiczny tytuł Σοϕία Θεου w „Komentarzu do Ewangelii św. Jana” Orygenesa, SSHT 30 (1997), s. 232-240.

Rafał Nakonieczny, Exempla Cycerońskie w De officiis ministrorum św. Ambrożego, SSHT 33 (2000), s. 41 -56.

Rafał Nakonieczny, Zagadnienie mowy w traktatach deontologicznych Cycerona i św. Ambrożego, SSHT 35,2 (2002), s. 271-290.

Rafał Nakonieczny, Zależność literacka traktatu De Dominica Oratione św.Cypriana od De Oratione Tertuliana, SSHT 31 (1998), s. 339-350.

Roman Szmurło, Szenute z Atripe w świetle Listów i Kazań archimandryty Bezy, SSHT 36,1 (2003), s. 116.

Roman Szmurło, Listy i kazania archimandryty Bezy o walce z szatanem w życiu mnichów, SSHT 37,2 (2004), s. 171.

Roman Szmurło, Męczeństwo i śmierć Maniego (Psalm Bema CCXXVI). Wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego, SSHT 36,2 (2003), s. 504.

Roman Szmurło, Śmierć Maniego (Fragmenty III Homilii manichejskiej). Wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego, SSHT35,2 (2002), s. 291-297. (?)

Wincenty Myszor , Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi, SSHT 25-26 (1992-1993), s. 29-44.

Wincenty Myszor, „Hieratike Diakonia” według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków, SSHT 22 (1989), s. 241-249.

Wincenty Myszor, Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 31 (1998), s. 315-329.

Wincenty Myszor, Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1), SSHT 35,1 (2002), s. 73-89.

Wincenty Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Małżeństwo i rozwód, SSHT 27-28 (1994-1995), s. 181-202.

Wincenty Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, SSHT 23-24 (1990), s. 193-201. (materiały i sprawozdania)

Wincenty Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie, SSHT 16 (1983), s. 249-258. (materiały i sprawozdania)

Wincenty Myszor, Chrześcijanie wobec świata. Zagadnienie kobiet w życiu pierwotnego Kościoła, SSHT 17 (1984), s. 237-245. (materiały i sprawozdania)

Wincenty Myszor, Eucharystia w wypowiedziach Ireneusza z Lyonu, SSHT 19-20 (1986), s. 13-23.

Wincenty Myszor, Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 44,1 (2011), s. 207-220.

Wincenty Myszor, Gnostycyzm- przegląd publikacji, SSHT 31 (1998), s. 331-337.

Wincenty Myszor, Handel żywym towarem. List 10* i 24* świętego Augustyna (ze zbioru J. Divjaka) / Human trafficking. Letter 10* and 24* of St. Augustine (from J. Divjak collection), SSHT 47,2 (2014), s. 235-255.

Wincenty Myszor, Koptyjska „żona” Jezusa, SSHT 46,1 (2013), s. 168-172.

Wincenty Myszor, Kościół grzeszników i świętych. Wybrane wątki historii początków donatyzmu, SSHT 42,2 (2009), 38-48.

Wincenty Myszor, Księga Tomasza (Nag Hammadi Codex II, 7 P. 138,1- 145,23), SSHT 30 (1997), s. 221-231.

Wincenty Myszor, Pierwsza i Druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi, SSHT 33 (2000), s. 57-76.

Wincenty Myszor, Symbolika Krzyża według św. Ireneusza, SSHT 30 (1997), s. 97-102.

Wincenty Myszor, Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V, 30,4–36,3), SSHT 33 (2000), s. 5-24.

Wincenty Myszor, Wybór biskupa w świetle Listów św. Cypriana, SSHT 34 (2001), s. 109-114.

Wincenty Myszor, Ad Limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele, SSHT 16 (1983), s. 87-97.

Wincenty Myszor, Dialog zbawcy. Wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi (Nag Hammadi Codex III, 5), SSHT 36,2 (2003), s. 490.

Wincenty Myszor, Egzegeza o duszy. Wstęp, tłumaczenie i komentarz: Nag Hammadi II, 6, SSHT 37,2 (2004), s. 179.

Wincenty Myszor, Eugnostos [Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, Nag Hammadi Codex III, p.70,1–90,12], SSHT 39,1 (2006), s. 44.

Wincenty Myszor, Origène et les gnostiques. État de la question, SSHT 38 specjalny (2005), s. 48.

Wincenty Myszor, Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej, SSHT 15 (1982), s. 231-241. (materiały i sprawozdania)

Wojciech Kamczyk, Przypowieść o kąkolu w pszenicy (Mt 13,24-30.36-43) w duszpasterskiej interpretacji Św. Augustyna\św. Augustyna / The Parable of the Wheat and the Tares (Matthew 13,24-30.36-43) in pastoral interpretation of St. Augustine, SSHT 48,1 (2015), s. 101-123.

Swoboda, Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna, SSHT 37,2 (2004), s. 139.

Anna Kucz, „Probitas et humilitas” – ispirazioni cristiane nella Consolazione della filosofia di Boezio,  SSHT 38 specjalny (2005), s. 77.

Sprawozdania

Kamczyk Wojciech, Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (Częstochowa, 21–23 września 2015 roku), SSHT 48,2 (2015), s. 520-521.

Tondera Adam, Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Wrocławska szkoła historii Kościoła. W 50. rocznicę śmierci ks. prof. Bertolda Altanera 1885–1964” (Katowice, 15 maja 2014), SSHT 47,2(2014), s. 466-467.

Uciecha Andrzej, Dziecko w rodzinie i społeczeństwie (Akademia Bydgoska, Pieczyska 24–26 VI 2002 r.), SSHT 36,1 (2003), s. 302.

Uciecha Andrzej, Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów (Sekcja Patrystyczna, Kielce 23–24 IX 2002 r.), SSHT 36,1 (2003), s. 303-304.