Historia  Kościoła na Śląsku na łamach Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

Bibliografia za lata 1968-2016

 

Bednarski Damian, Martyrologium polskiego duchowieństwa z Zaolzia podczas II wojny światowej, SSHT 48,1 (2015), s. 61-86.

Bednorz Herbert, Jan XXIII – inicjator nowych czasów w Kościele, SSHT 3 (1970), s. 5-10.

Bednorz Herbert, Życie i działalność biskupa Juliusza Bieńka, SSHT 10 (1977), s. 9-14.

Bernhardt [Kucianka] Jadwiga, Średniowieczny moralitet w śląskim piśmiennictwem ludowym XIX w., SSHT 2 (1969), s. 169-182.

Bista Stanisław, Przyczynek do historii genezy dekretu Soboru Trydenckiego o seminariach diecezjalnych, SSHT 3 (1970), s. 165-170.

Bista Stanisław, Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego, SSHT 1 (1968), s. 51-66.

Bista Stanisław, Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego (zakończenie), 2 (1969), s. 83-100.

Borkowicz Jacek, Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945 (cz. 2), SSHT 19/20 (1986-87), s. 213-228.

Borkowicz Jacek, Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945 (cz. 2), SSHT 21 (1988), s. 191-213.

Budniak Józef, Męczeństwo bł. Jana Sarkandra, SSHT 13 (1980), s. 309-328.

Burzywoda Urszula, Myszor Jerzy, Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca, SSHT 15 (1982), s. 243-271.

Chrostek Stanisław, Rozwój podziału administracyjnego diecezji katowickiej po II wojnie światowej, SSHT 8 (1975), s. 191-198.

Cichy Stefan, Ks. prałat dr Walery Jasiński (1904-1981). Szkic biograficzny i bibliografia za lata 1933-1939, SSHT 27/28 (1994-95), s. 229-233.

Cichy Stefan, Troska o liturgię w Kościele katowickim w latach 1985-1995, SSHT 27/28 (1994-95), s. 359-395.

Czakański Tadeusz, Działalność naukowa Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1980-1995, SSHT 27/28 (1994-95), s. 239-271.

Drabina Jan, Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II, SSHT 5 (1972), s. 131-150.

Drabina Jan, Legaci apostolscy na Śląsku w latach 1471-1479, SSHT 6 (1973), s. 257-276.

Drabina Jan, Stosunek wrocławskich zakonów do króla Jerzego z Podiebradu, SSHT 4 (1971), s. 249-266.

Drabina Jan, Wrocławska kapituła katedralna i jej stosunek do politycznych wydarzeń lat 1453-1471, SSHT 2 (1969), s. 183-204.

Dreja Antoni, Ks. Konrad Marklowski (1912-1990) jako biblista, SSHT 27/28 (1994-95), s. 235-8.

Dziurok Adam, Biskup Stanisław Adamski w materiałach SB, SSHT 39 (2006), z. 2, s. 429-437.

Dziurok Adam, Kościół katolicki na Śląsku w roku 1948 w świetle raportów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach, SSHT 33 (2000), s. 366-379.

Dziurok Adam, Postawy moralne ludności powiatu rybnickiego w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, SSHT 30 (1997), s. 273-276.

Dziwoki Julia, Akcja Katolicka w diecezji katowickiej (1925-1939), SSHT 25/26 (1992-93), s. 271-292.

Dziwoki Julia, Kowalczyk Halina, Kancelaria biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, SSHT 27/28 (1994-95), s. 435-483.

Głazek Dorota, Kilka uwag o sztuce sakralnej w diecezji katowickiej, SSHT 17 (1984), s. 179-183.

Górecki Jan, Oppelner und Piekar Geschichte des Bildnisses der Muter Gottes, SSHT 38, specjalny (2005), s. 222-230.

Górecki Jan, Pobożność pielgrzymkowa Górnoślązaków w nowo powstałej diecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 397-413.

Górecki Jan, Treści religijne w twórczości Karola Miarki, SSHT 15 (1982), s. 79-90.

Grajewski Andrzej, Kościół na Górnym Śląsku wobec powstania NSZZ „Solidarność”, SSHT 27/28 (1994-95), s. 139-151.

Gwóźdź Hilary, Kwestia jurysdykcji kanonicznej w diecezji katowickiej w latach 1939-1945, SSHT 18 (1985), s. 27-33.

Gwóźdź Hilary, Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921), SSHT 15 (1982), s. 171-230.

Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Bibliografia prac Jadwigi Kucianki, SSHT 4 (1971), s. 299-308.

Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Zofia Kossak o katowickich biskupach: Arkadiuszu Lisieckim i Stanisławie Adamskim, SSHT 36,1 (2000), s. 252-257.

Hudek Wiesław, Życie i społeczno – muzyczna działalność ks. Teodora Raka (1904-1976), SSHT 37,2 (2004), s. 217-230.

Idzik Tomasz, Inwentarz akt parafii NP. NMP w Katowicach (1849-1944), SSHT 33 (2000), s. 380-392.

Jeziorski Herbert, Wkład duchownych rzymskokatolickich i sióstr zakonnych w rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939, SSHT 22 (1989), s. 139-154.

Kiedos Józef, Historia Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na terenie diecezji katowickiej w latach 1922-1939, SSHT 14 (1981), s. 239-252.

Kiedos Józef, Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII w., SSHT 23/24 (1990-91), s. 247-254.

Kiedos Józef, Kardynał Karol Wojtyła -uczestnik pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich, SSHT 16 (1983), s. 171-193.

Kiedos Józef, Ks. Józef Matuszek, SSHT 17 (1984), s. 223-235.

Kiedos Józef, Olszar Henryk, Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, SSHT 15 (1982), s. 43-58.

Kiedos Józef, Organizacja studiów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym po II wojnie światowej, SSHT 22 (1989), s. 155-162.

Kiedos Józef, Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych, SSHT 19/20 (1986-87), s. 229-241.

Kiedos Józef, Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992, SSHT 29 (1996), s. 303-316.

Kiedos Józef, Ks. Józef Bańka, SSHT 18 (1985), s. 279-286.

Klapuch Gustaw, Centrum a polska mniejszość narodowa na terenie Niemiec w okresie Kulturkampfu, SSHT 1 (1968), s. 7-49.

Kobielus Stanisław, Romańska kadzielnica z Trzebnicy jako symbol utraconego i odzyskanego raju, SSHT 25/26 (1992-1993), s. 243-253.

Konieczny Jan, Pochodzenie oraz dzieciństwo Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, SSHT 33 (2000), s. 356-365.

Kopiec Jan, Wkład ks. Konstantego Michalskiego w refleksję historyczną, SSHT 31(1998), s. 295-299.

Kowalczyk Halina, Listy ks. Emila Szramka do ks. Jana Kudery z lat 1913-1937, SSHT 23/24 (1990-91), s. 285-313.

Krętosz Józef, Bibliografia prac magisterskich powstałych w Studium Pastoralnym w Katowicach, SSHT 16 (1983), s. 259-262.

Krętosz Józef, Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r., SSHT 37,2 (2004), s. 200-216.

Krętosz Józef, Geneza józefińskiej polityki kościelnej cesarza Józefa II w monarchii habsburskiej (1780-1790), SSHT 34 (2001), s. 292-303.

Krętosz Józef, Parafia i kościół w Bronowie w latach 1877-1939, SSHT 11 (1978), s. 233-264.

Krętosz Józef, Wspomnienie księdza doktora Emila Szramka o księdzu proboszczu Janie Kubocie, SSHT 19/20 (1986-87), s. 301-312.

Król Helena, Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Katowicach, ich wartość historyczna i artystyczna, SSHT 17 (1984), s. 173-178.

Krzyżanowski Lech, Chrześcijańskie związki zawodowe w XIX i XX w. na Górnym Śląsku – zadania i ich realizacja, SSHT 35,2 (2002), s. 390-405.

Kumor Bolesław, Projekty reorganizacji Kościoła polskiego w latach 1918-1925, SSHT 8 (1975), s. 155-162.

Kupny Józef, Ks. prof. dr. hab. Joachim Kondziela (1932-1992). Szkic biograficzny, SSHT 29 (1996), s. 348-350.

Laksa Roman, Ojciec Brunon Wolnik prefektem apostolskim na misjach w Rodezji Północnej (1926-1960), SSHT 17 (1984), s. 201-212.

Lubos Konrad, Ks. bp Herbert Bednorz – protektor duszpasterstwa specjalnego, SSHT 22 (1989), s. 41-49.

Łysik Stefan, Polskie metryki z parafii Kopienica z lat 1607-1611, SSHT 3 (1970), s. 205-242.

Macała Jarosław, Próba mediacji bp. Stanisława Adamskiego w konflikcie między Michałem Grażyńskim a Wojciechem Korfantym 1930/1931, SSHT 25/26 (1992-93), s. 293-297.

Macała Jarosław, Stosunek biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego do katolików niepolskiej narodowości Śląska Cieszyńskiego w latach 1938-39 (zarys problematyki), SSHT 23/24 (1990-91), s. 255-262.

Malcher Marian, „Caritas” w archidiecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 325-329.

Mandziuk Józef, Ks. Bertold Altaner (1885-1964) – patrolog wrocławski (Szkic biograficzny), SSHT 18 (1985), s. 107-112.

Maroń Franciszek, Archiwum diecezjalne w Katowicach – jego początki, dzieje i obecny stan, SSHT 7 (1974), s. 5-24.

Maroń Franciszek, Dr Alojzy Targ. Szkic biograficzny i bibliografia prac, SSHT 7 (1974), s. 251-261.

Maroń Franciszek, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku. Przypomnienie i uzupełnienie, SSHT 13 (1980), s. 279-307.

Maroń Franciszek, Dzieje i ustrój biskupstwa wrocławskiego w ostatnim ćwierćwieczu przed oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej, SSHT 11 (1978), s. 163-231.

Maroń Franciszek, Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim, SSHT 8 (1975), s. 79-129.

Maroń Franciszek, Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego, SSHT 9 (1976), s. 177-230.

Maroń Franciszek, Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku, SSHT 12 (1979), s. 209-263.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. – Dekrety egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598, SSHT 5 (1972), s. 263-274.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej – Protokoły wizytacyjne z 1611 r., SSHT 6 (1973), s. 317-331.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej – Protokoły wizytacyjne z 1619 r., SSHT 7 (1974), s. 311-378.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej – Protokoły wizytacyjne z 1657 r., SSHT 8 (1975), s. 293-314.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Dekrety egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598 r., SSHT 5 (1972), s. 263-274.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1619 r., SSHT 7 (1974), s. 311-348.

Maroń Franciszek, Na marginesie książki: Oskara Wagnera, „Mutterkirche vielen Länder. Geschichte der ewangelischen Kirche in Herzogtum Teschen 1545-1918/20“, SSHT 14 (1981), s. 341-356.

Maroń Franciszek, Parafia górnośląska w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w., 5 (1972), s. 151-225.

Maroń Franciszek, Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli „De salute animarum”, SSHT 4 (1971), s. 187-248.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1665 r., SSHT 9 (1976), s. 275-310.

Maroń Franciszek, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1720 r., SSHT 10 (1977), s. 285-315.

Maroń Franciszek, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w., SSHT 2 (1969), s. 101-167.

Maroń Franciszek, Stulecie dekanatu mysłowickiego na tle problemów narodowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym, SSHT 3 (1970), s. 243-285.

Maroń Franciszek, Szkoła górnośląska w ostatnich dziesięcioleciach przed kulturkampfem: na przykładzie ówczesnego powiatu pszczyńskiego, SSHT 6 (1973), s. 185-255.

Maroń Franciszek, Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a I wojną światową, ŚSSHT 10 (1977), s. 201-259.

Mazurczyk Bogumił, Śląski Sacrosong, SSHT 27/28 (1994-95), s. 415-424.

Mierzwa Irena, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne: profil rocznika i zamierzenia: dyskusja redakcyjna, SSHT 8 (1975), s. 163-166.

Morcinek Jan, Ruch Dzieci Maryi w archidiecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 425-429.

Musialik Wanda, Szkic do portretu duszpasterza śląskiego, SSHT 27/28 (1994-95), s. 153-157.

Musialik Wanda, Śląscy duchowni zasiadający w I Sejmie II Rzeczypospolitej Polskiej, SSHT 40,1 (2007), s. 114-120.

Musialik Wanda, Świętokradztwa na Górnym Śląsku na przykładzie polskiej prasy z górnośląskiego obszaru plebiscytowego, SSHT 31 (1998), s. 405-417.

Mykita-Glensk, Teatr amatorski górnośląskich Towarzystw Alojzjańskich, 18 (SSHT ), s. 81-105.

Myszor Jerzy, Akcja charytatywna w diecezji katowickiej w latach 1925-1939. Cele i zasady działania, SSHT 35,2 (2002), s. 186-196.

Myszor Jerzy, Diecezja katowicka w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Stan badań, SSHT 23/24 (1990-91), s. 263-268.

Myszor Jerzy, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w XIX i początku XX w. Stan badań za lata: 1982-1999, SSHT 33 (2000), s. 307-315.

Myszor Jerzy, Ks. Jan Kapica (1866-1930) – karta z dziejów ruchu abstynenckiego na Górnym Śląsku, SSHT 22 (1989), s. 121-130.

Myszor Jerzy, Listy ks. Alojzego Ficka z lat 1850-1861. (Komentarz i edycja tekstów), SSHT 19/20 (1986-87), s. 269-299.

Myszor Jerzy, Listy ks. Józefa Czempiela z obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i Dachau (1940-1942). Edycja tekstów źródłowych i komentarz, SSHT 25/26 (1992-93), s. 355-376.

Myszor Jerzy, Mirek Agata, Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement, SSHT 41,1 (2008), s. 137-176.

Myszor Jerzy, Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX wieku, SSHT 15 (1982), s. 151-169.

Myszor Jerzy, Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1884-1914, SSHT 14 (1981), s. 219-232.

Myszor Jerzy, Sługa Boży ks. Emil Szramek – proces beatyfikacyjny męczenników II wojny światowej. Nowe pytania i odpowiedzi. Edycja tekstów źródłowych, SSHT 30 (1997), s. 249-271.

Myszor Jerzy, Sylwetka polityczna biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1945-1952, SSHT 27/28 (1994-95), s. 113-138.

Myszor Jerzy, Życie i działalność ks. bpa Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny, SSHT 22 (1989), s. 15-21.

Myszor Jerzy, Życie religijno-moralne w dekanacie pszczyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku, SSHT 11 (1978), s. 265-284.

Nowak Lech, Katolickie książki z Polski w okresie rekatolicyzacji na Śląsku, SSHT 17 (1984), s. 185-199.

Nowak Lech, Katolickie książki z Polski w okresie rekatolicyzacji na Śląsku, SSHT 18 (1985), s. 207-228.

Olszewski Daniel, Duszpasterstwo a przemiany społeczno-religijne w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX w., SSHT 8 (1975), s. 131-153.

Ołdziejewska Krystyna, Katechizacja dorosłych w diecezji katowickiej, SSHT 18 (1985), s. 35-56.

Pawliczek Józef, Kowalczyk Halina, Wykaz listów pasterskich ks. bp. Herberta Bednorza, SSHT 22 (1989), s. 55-63.

Pawłowicz Weronika, Księgozbiory kapłanów śląskich XIX I XX w., SSHT 38,2 (2005), s. 421-438.

Pluta Jerzy, Wkład duchowieństwa pochodzącego ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego w nauki teologiczne, SSHT 8 (1975), s. 199-258.

Podleski Czesław, Apostolstwo Chorych, SSHT 27/28 (1994-95), s. 331-342.

Poloczek Edward, „Kancjonał pszczyński” jako źródło poznania polskich pieśni katolickich na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku, SSHT 11 (1978), s. 285-317.

Poloczek Edward, Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej, SSHT 27/28 (1994-94), s. 291-301.

Poloczek Edward, Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe powstania polskich drukowanych śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim, SSHT 22 (1989), s. 113-128.

Poloczek Edward, Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim. Śpiewniki ks. Antoniego Janusza, SSHT 23/24 (1990-91), s. 99-134.

Poloczek Edward, Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim – Kancyonał i książka modlitewna na cały rok z 1865 roku, SSHT 25/26 (1992-93), s. 249-269.

Prokop Krzysztof, Sukcesja święceń biskupich pasterzy kościoła katowickiego (1925/1926-2005/2006), SSHT 39,2 (2006), s. 391-411.

Puchała Stanisław, Rozwój duszpasterstwa akademickiego w diecezji katowickiej, SSHT 27-28 (1994-95), s. 303-316.

Rak Romuald, Biskup Adamski a volkslista. (W odpowiedzi p. Józefowi Garlińskiemu z Londynu), SSHT 18 (1985), s. 263-267.

Rak Romuald, Ksiądz profesor Konstanty Michalski taki, jakim Go przeżywałem, SSHT 31 (1998), s. 275-279.

Rak Romuald, Św. Melchior Grodziecki na tle sytuacji religijno-społecznej XVII w., SSHT 30 (1997), s. 103-112.

Rak Romuald, Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji ludu górnośląskiego, SSHT 17 (1984), s. 101-107.

Reginek Antoni, Formacja kulturalna alumnów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1984-1994, SSHT 27/28 (1994-95), s. 273-278.

Reginek Antoni, Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich, SSHT 35 (2002), s. 417-425.

Sakwerda Tomasz, Relacje wyznaniowe w archiprezbiteracie żorskim na podstawie protokołów z wizytacji kanonicznych z drugiej połowy XVII w., SSHT 40,1 (2007), s. 179-197.

Schittko Reinhard, Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika „Głos Misji Wewnętrznej”, SSHT 15 (1982), s. 125-136.

Skotnica Sławomir, Działalność duszpasterska a polityczno-społeczne postawy robotników w Jastrzębiu Zdroju w latach 1980-81, SSHT 23/24 (1990-91), s. 121-147.

Skworc Wiktor, Kalendarium przygotowań do wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Katowicach, SSHT 16 (1983), s. 195-217.

Skworc Wiktor, Zarys historii budownictwa sakralnego w archidiecezji katowickiej w latach 1930-1990, SSHT 27/28 (1994-95), s. 81-112.

Sładek Rufin, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej według tygodnika „Monika” (1876-1880), SSHT 15 (1982), s. 103-123.

Sobańska Barbara, Sobański Andrzej, Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym, SSHT 22 (1989), s. 51-54.

Sobczyk Michał, Problem narodowości polskiej na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej, SSHT 18 (1985), s. 229-262.

Świerczek Józef, Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej, SSHT 23/24 (1990-91), s. 277-284.

Tabor Dariusz, Późnogotycka monstrancja w kościele parafialnym św. Filipa i Jakuba w Żorach, SSHT 17 (1984), s. 163-171.

Targ Alojzy, Organizacje polsko-katolickie na Górnym Śląsku pod koniec XIX wieku, SSHT 4 (1971), s. 287-297.

Tomecki Karol, Ks. Franciszek Śniegoń – pierwszy biskup cieszyński. Edycja tekstów źródłowych i komentarz, SSHT 25/26 (1992-93), s. 317-342.

Tomecki Karol, Organizacja kościelna na Śląsku austriackim w drugiej połowie XVIII w., SSHT 27/28 (1994-95), s. 431-433.

Trąba Mariusz, Doświadczenia śląskie w działalności biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny, SSHT 35,1 (2002), s. 104-136.

Turek Krystyna, Filip Gottschalk – kompozytor z Jasnej Góry, SSHT 14 (1981), s. 253-260.

Wilczyński Leszek, Katolickie stowarzyszenia młodzieży na Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej, SSHT 35,1 (2002), s. 137-155.

Wodarczyk Adam, Ruch Światło-Życie. Osoba założyciela, historia ruchu i rozwój w archidiecezji katowickiej, SSHT 27/28 (1994-95), s. 343-357.

Woroniecki Janusz, Życie i działalność duszpasterska biskupa Juliusza Bieńka (1895-1978), SSHT 31 (1998), s. 351-390.

Woźnica Benedykt, Ks. bp Herbert Bednorz w obronie społecznych interesów świata pracy, SSHT 22 (1989), s. 1989, s. 37-40.

Wuwer Arkadiusz, Zasady ładu społecznego według „Tygodnika Katolickiego” (Piekary 1848-1850), SSHT 36,1 (2003), s. 180-195.

Wycisło Janusz, Model robotnika chrześcijańskiego w ujęciu górnośląskiego czasopisma „Praca” (1890-1891), SSHT 15 (1982), s. 137-150.

Wycisło Janusz, Poszukiwanie doktrynalnej motywacji walki o język polski na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, SSHT 22 (1989), s. 81-96.

Wycisło Janusz, Teoria mutualizmu a katolicka działalność społeczna na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, SSHT 22 (1989), s. 97-111.

Wycisło Janusz, Tworzenie się parafii w wielkim mieście na przykładzie Tychów, SSHT 27/28 (1994-95), s. 65-80.

Zimoń Damian, Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w duchu liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku, SSHT 11 (1978), s. 75-109.

Zimoń Damian, Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w ujęciu tradycyjnym na ziemiach polskich w XIX wieku w świetle modlitewników i podręczników, SSHT 9 (1976), s. 135-164.