Jerzy Myszor, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914. Studia i materiały, Katowice 2017, ss. 368. Księgarnia św. Jacka, [1]
 
Wydarzenia wielkanocne na Kalwarii po upadku krucjat poznawano i przeżywano wyłącznie z kart Pisma świętego, z kazań, rozmyślań, obrazów, rzeźb, nabożeństw pasyjnych odprawianych głównie na kalwariach budowanych w krajobrazie przypominającym ten oryginalny, wzorcowy, czyli jerozolimski. Miejsca wydarzeń wielkanocnych widziane w wyobraźni wkrótce można było skonfrontować na miejscu z pamiątkami, jakie faktycznie pozostały z czasów Jezusa. Cezurą w ruchu pielgrzymkowym w XIX wieku było wspomniane wyżej otwarcie imperium osmańskiego na pątników oraz uruchomienie nowoczesnych środków komunikacji zbiorowej – kolei żelaznej do portów w Marsylii i Triestu, z którego ruszały statki do Jafy, bramy do Ziemi Świętej. [...]. Z Ziemi Świętej przywożono wspomnienia, którymi dzielono się na organizowanych specjalnie spotkaniach całej społeczności parafialnej i pamiątkami w postaci różańców, krzyży, obrazków i zasuszonych kwiatów i gałązek oliwnych. Niektórzy przywozili nawet grudki ziemi, która uświęcona stopami Chrystusa stawała się relikwią. Przywozili ze sobą umiłowanie Męki Pańskiej, która owocowała w parafiach przede wszystkim bujnym rozwojem nabożeństwa drogi krzyżowej. Wprawdzie stacje drogi krzyżowej w kościołach śląskich pojawiają już w drugiej połowie XVIII wieku, to jednak powszechnie nabożeństwo to weszło już na dobre do kościołów w ostatnich dekadach XIX wieku. 

Błogosławiony Emil Szramek - Męczennik. Jerzy Myszor (ed.), Katowice 2013. Wydawnictwo Emmanuel [1] , ss. 214. (edycja dokumentów). ISBN 978-83-63757-29-8 

Publikacja dokumentów, wspomnień, listów obozowych związanych z męczeństwem ks. Emila Szramka – wyniesionego na ołtarze w 1999 roku otwiera serię "Źródła  do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku". Historyk znajdzie w tej publikacji krytyczne wydanie licznych dokumentów z ostatniego etapu życia proboszcza kościoła mariackiego. Do najważniejszych dokumentów należą listy obozowe, krytycznie wydane, opatrzone komentarzem i wyjaśniające okoliczności napisania listu oraz identyfikujące najbliższe osoby Szramka. Poza tym, otrzymaliśmy wybór wspomnień, relacji, drobnych zapisków, ludzi, którzy byli blisko Szramka zarówno w Katowicach, ale i potem – na ostatniej drodze życia – w obozie w Dachau. Lektura dokumentów pozwala na zbudowanie obrazu kapłana, Polaka, męczennika, niezłomnego świadka wiary umęczonego, ale i zmartwychwstałego Chrystusa. „Teraz rozumiemy [o] wiele więcej niż przedtem, zanim tu przybyliśmy, rozumiemy, że święty Poeta trafnie głosił: »Nie zazdrość złoczyńcom i nie bądź oburzony na tych, którzy czynią przemoc!«. Tego, co naprawdę jest nasze, nikt nie może nam odebrać. Złodziej okrada tylko samego siebie, a nas obdarza wolnością duchową. Głos naszej duszy mówi nam, że my, prześladowani, nie przegraliśmy, lecz zwyciężyliśmy. Nie dopiero w blasku tamtego świata, lecz już teraz zapewnia nas o tym głos wewnętrzny i nasza dusza" (Ks. Emil Szramek, fragment kazania wygłoszonego w Dachau).

 

Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i księdza Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963 Edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice - Trans en Provence 2017.

Początki Polskiej Misji Katolickiej we Francji sięgają 1836 roku. Rektor Misji wraz z polskimi księżmi byli odpowiedzialni za zorganizowanie pomocy duszpasterskiej dla Polaków przybyłych do Francji w XIX i XX wieku. Ich liczba w latach 30-tych i po zakończeniu II wojny światowej przekraczała 400 tys. Dla Polaków we Francji wiara była wyrazicielką patriotyzmu. Sposób praktykowania wiary świadczył o stopniu zaangażowania patriotycznego. Kościół był namiastką ojczyzny i dzięki niemu pozostali Polakami i katolikami. Dla polskich kapelanów uczucia narodowe i patriotyczne były wyrażane w sposobie sprawowania kultu religijnego, doborze pieśni religijnych, nauki katechizmu. Na zaprezentowany zbiór składają się głównie oryginały korespondencji Protektora Emigracji Polskiej do Rektora Polskiej Misji Katolickiej i kopie ks. Kazimierza Kwaśnego do abpa Józefa Gawliny pochodzące z Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Korespondencja pomiędzy tymi dwoma dostojnikami kościelnymi pochodzi z lat 1949 – 63. Celem niniejszego wyboru korespondencji między Rektorem Polskiej Misji Katolickiej ks. Kazimierzem Kwaśnym a Protektorem Wychodźstwa Polskiego abp. Józefem Gawliną jest uzupełnienie wiedzy na temat działalności duchowieństwa polskiego we Francji. Lektura przytoczonych dokumentów pokazuje napięcia, jakie powstały w okresie przedwojennym, ale były ciągle obecne po zakończeniu drugiej wojny światowej między polską i francuską wizją duszpasterstwa. Poznajemy spojrzenie abpa Józefa Gawliny na temat istoty kapłaństwa oraz jego rozumienie powszechności Kościoła katolickiego.
do nabycia w Księgarni
Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870-1871, Katowice 2014, Wydawnictwo: Infort Editions, ISBN 978-83-64023-37-8, ss. 380. 
Notka o książce: Wojnę francusko-pruską analizowali i opisywali w swoich pamiętnikach politycy, żołnierze najwyższej i niższej rangi, lekarze wojskowi, niemieccy jak Daffner, literaci, korespondenci najważniejszych gazet Europy i świata. Niektórzy z nich, jak marszałek Moltke (starszy), byli głównymi aktorami dramatu. Inni, wśród nich kapelani wojskowi i pielęgniarze, znajdowali się pośród żołnierzy, ale nie brali udziału w bezpośredniej walce. Cywile, którzy szli wraz z armią, śledzili z bliska teatr wojny, jak Hans Wachenhusen, bystry obserwator i skrupulatny kronikarz. Nas jednak interesują świadectwa zwykłych ludzi, którzy zwykle milczą na kartach historii – będą to listy frontowe żołnierzy, na ogół szeregowców i podoficerów z Górnego Śląska. Przeżyli w pamięci, bo korespondencje żołnierzy z frontu publikowała ówczesna prasa. Podpisywane na ogół z imienia i nazwiska, kierowane były do rodzin, przyjaciół, niektóre wprost do redakcji gazety, którą czytał i abonował autor listu. Okazali się na tyle nieważni dla historii, że – nawet kiedy znamy ich nazwiska i parafie z których pochodzili – poza miejscem, datą urodzenia nic o nich nie wiemy. Można się tylko domyślać, że – jeśli przeżyli – to wrócili do domu, jak opisuje Karol Miarka we współczesnej powieści „Odpuść nam”. Zapewne wielu skorzystało z ożywienia spowodowanego przez wojnę i osiedliło się w jednym z krajów niemieckich, jak Westfalia, do której przyciągało polską emigrację Zagłębie Ruhry. Tam znaleźli pracę, wielu z nich było przecież górnikami i hutnikami. Nie piszemy więc historii wojny francusko-pruskiej, nie zajmujemy się także aspektami militarnymi udziału Ślązaków w tej wojnie. Przede wszystkim chodzi nam o Górnoślązaków, czyli mieszkańców Górnego Śląska, którzy wzięli udział w tej wojnie... (ze Wstępu) 
do nabycia: Księgarnia

 

Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, (źródła), Jerzy Myszor ed., Katowice 2015,  ss. 400.
 
Józef Gawlina był pierwszym biskupem katolickim, który oficjalnie wjechał do Związku Sowieckiego. Z chwilą, gdy zaczęto organizować Armię Polską, biskup Gawlina uznał za swój obowiązek utworzenie duszpasterstwa powstającego tam Wojska Polskiego. Pertraktacje w tej sprawie nie były łatwe - zarówno ze stroną sowiecką, jak i z polskim środowiskiem emigracyjnym. Uważano bowiem, że może to dodatkowo utrudnić relacje z rządem sowieckim. Postawiono więc warunek zacieśnienia wizytacji biskupiej do oddziałów wojska i nie kontaktowania się z ludnością cywilną. Biskup nie zwracał jednak uwagi na te zastrzeżenia, także z tego powodu, że gdzie organizowały się oddziały wojskowe, tam gromadziła się również deportowana ludność polska. Kilkumiesięczny pobyt Biskupa Polowego wśród wygnańców polskich w ZSRR stał się wielkim wydarzeniem zarówno na płaszczyźnie kościelnej, jak i politycznej. Ks. prof. Jerzy Myszor w oparciu o liczne dokumenty przedstawił przebieg wizyty Biskupa Polowego z misją duszpasterską w Związku Sowieckim i jej owoce. Dzięki temu historiografia polska II wojny światowej otrzymała cenny przyczynek naukowy do poznania losów polskich wygnańców - żołnierzy i ludności cywilnej rozproszonej na bezkresnych obszarach Związku Sowieckiego. (Wstęp, Arcybiskup Szczepan Wesoły)
 
 
 
do nabycia w Księgarni